Ta tìm nỗi nhớ đánh rơi
09:46 - 11/12/2020

Có người nhặt nắng đem phơi/
Kết thành nỗi nhớ/
Bời bời đợi mong.

Sợi tình rớt ở đáy sông
Đò qua ai vớt
Mênh mông sóng dồi.
 
Ta tìm nỗi nhớ đánh rơi
Chênh chao giọt nắng
Buộc lời đa mang

32