Tài liệu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11:06 - 07/06/2017

1. Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.Kế hoạch số 09-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3. Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4. Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020

5. Sách: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6. Sách: Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

7. Kỷ yếu tọa đàm: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác triển khai Chỉ thi65 số 05-CT/TW (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh"

8. Sổ tay: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

9. Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

3739