Tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ
21:37 - 10/08/2020

(TGCT) Ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1598-CV/TU chỉ đạo về việc tăng cường công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số việc sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Đặc biệt là tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TU, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về công tác cải cách hành chính. Các cấp ủy đảng, chính quyền thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; phải xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố; đồng thời, xem kết quả lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng trong kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Thứ hai, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm cao, vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU; đồng thời, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, hướng tới nền hành chính phục vụ, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Thứ ba, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong hệ thống; tăng cường công tác giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về cải cách hành chính, bảo đảm cho công tác cải cách hành chính thật sự là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp chính quyền.

Thứ tư, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền thành phố tiếp tục tập trung thực hiện tốt 05 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 14-CT/TU. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Phải đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp chính quyền, sở, ngành thành phố phải triển khai quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác cải cách hành chính một cách nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của thành phố và của địa phương, đơn vị. (2) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực quản lý, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp, theo dõi chặt chẽ công tác cải cách hành chính trên địa bàn, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tế, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. (3) Thường xuyên nghiên cứu cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh tác phong, lề lối thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung cải cách theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục hành chính. (4) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, đặc biệt là tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền, doanh nghiệp, công dân giao dịch công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định; thực hiện đầy đủ, đúng quy định chế độ thông tin, báo cáo, thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong công tác cải cách hành chính. (5) Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng; đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, nắm vững nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, đáp ứng tốt công tác cải cách hành chính và yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (6) Thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, thay thế những cán bộ, công chức không đủ phẩm chất, đạo đức, không đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ, có dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; lựa chọn, bổ nhiệm, phân công những cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, trung thực, trong sạch, làm việc công tâm, tuân thủ đúng quy định tại các cơ quan, đơn vị. (7) Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra công vụ, nhất là về thực hiện công tác cải cách hành chính. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Thứ năm, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống của mình; quan tâm tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, của cán bộ, công chức, đặc biệt là kỹ năng hành chính, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến công tác cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác thông tin đại chúng, cải tiến nội dung, hình thức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố về cải cách hành chính, nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.

Thứ bảy, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Tải Công văn  1598

Thịnh Ngô

238