Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chi bộ
21:17 - 23/07/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1320-CV/TU chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Trần Quốc Trung (đứng), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi sinh hoạt lệ Chi bộ khu vực 4, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. Ảnh: Thanh Tuấn.

Theo đó Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các Quận ủy, Huyện ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) và Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, thực hiện thống nhất sinh hoạt thường kỳ từ ngày 08 đến ngày 10 hàng tháng, nếu trùng ngày nghỉ lễ, tết thì tiến hành sinh hoạt chi bộ vào ngày làm việc tiếp theo đẩu tiên; hạn chế tổ chức họp, hội nghị trùng vào các ngày trên, trừ những trường hợp đặc biệt, nhằm tạo cho sinh hoạt chi bộ thường kỳ đúng quy định; nội dung sinh hoạt phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong nước, ngoài nước và thành phố, tập trung thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ.

Thứ hai, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quan tâm lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo, tạo thuận lợi cho tổ chức đảng trong chính quyền các cấp và các cơ quan tham mưu của UBND thành phố tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định, nhất là trong việc tổ chức, bố trí, sắp xếp hợp lý thời gian tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,…; chỉ đạo các cơ quan liên quan thống nhất với chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; khắc phục tình trạng tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ đạt thấp, chất lượng sinh hoạt chưa cao, có biểu hiện hình thức; đưa các đợt sinh hoạt chi bộ thường kỳ đi vào nền nếp, nghiêm túc, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ ba, các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy; phát huy dân chủ tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; xác định sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại  chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; phối hợp, tạo điều kiện để các đồng chí Thành ủy viên, cán bộ cấp trên đến tham dự, theo dõi việc thực hiện nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa phương theo sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy về sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên nghiên cứu, định hướng chủ đề trong sinh hoạt chi bộ, nhất là các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc chấp hành các quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nhất là thời gian, nội dung sinh hoạt; biểu dương, khen thưởng đối với tổ chức đảng thực hiện tốt, nghiêm túc phê bình các chi bộ, đảng bộ thực hiện chưa tốt các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ.

Thứ sáu, Ban Tổ chức Thành ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Thịnh Ngô

870