Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố
13:16 - 13/11/2019

(TGCT) Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1415-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và các văn bản có liên quan, nhất là Chỉ thị  số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng Hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Viện kiểm sát Nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố... nhằm tạo sự thống nhất, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên làm công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, đồng thời tuyên truyền cho người dân ý thức cảnh giác đối với các hành vi phạm tội.

Thứ hai, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm phải được phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định, không để xảy ra tình trạng kéo dài, chậm xử lý; tăng cường công tác kiểm sát, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, sai phạm trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là các tin báo có nhiều tình tiết phức tạp.

Thứ ba, các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp nắm tình hình, tiến hành rà soát, thống kê việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát Nhân dân và cơ quan điều tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ nhằm không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện tốt công tác bảo vệ, khen thưởng động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, đe dọa, trả thù người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc lợi dụng việc tố giác, báo tin về tội phạm để vu khống, làm mất an ninh trật tự.

Thứ năm, tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những vướng mắc, bất cập trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi việc triển khai và kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đồng thời kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo.

Thịnh Ngô

123