Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới
10:27 - 11/05/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 213-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” (Chỉ thị số 43-CT/TW).

Theo đó, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW và các văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo; phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của hội viên, người làm báo đối với sự phát triển của báo chí thành phố đúng định hướng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam các cấp; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức sâu sắc của người làm báo về hoạt động báo chí, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên Mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tư tưởng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo trên địa bàn thành phố.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo thành phố; thực hiện tốt các quy định về tổ chức, biên chế, kinh phí; đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và các nhu cầu thiết yếu khác phục vụ công tác. Tiếp tục rà soát, hoàn thành Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; hoàn thiện các quy định về hoạt động báo chí và Hội Nhà báo; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ những người làm báo tích cực tuyên truyền và tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, thiết thực; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng của thành phố, đồng thời, có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cán bộ, hội viên và kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định phát luật đối với những sai phạm trong hoạt động báo chí. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo để chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề được dư luận quan tâm; phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội trên bàn thành phố.

Hội Nhà báo thành phố và các cấp hội nhà báo phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW với một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo và các hội viên thuộc cấp mình quản lý. Thường xuyên tổ chức quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người làm báo và hội viên, gắn với thực hiện tốt Luật Báo chí, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 và các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. (2) Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hiệu quả, chất lượng; quan tâm đổi mới, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội Nhà báo thành phố đảm bảo chặt chẽ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí và các cấp hội, gắn với đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho hội viên và người làm báo của thành phố. (3) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng giải pháp tập hợp lực lượng những người làm báo, phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, tạo tiếng nói chung trong công tác truyền thông, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (4) Chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và người làm báo, góp phần động viên, khích lệ người làm báo tích cực hoạt động và đóng góp vào phát triển sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Tải Kế hoạch số 213-KH/TU của Thành ủy Cần Thơ

VT

197