Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
14:10 - 14/07/2020

(TGCT) Ngày 13/7/2020, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (viết tắt là Kỳ thi).

Giờ học ôn môn Hóa học của học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Văn Trị, huyện Phong Điền. Ảnh: B.NG.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành giáo dục và đào tạo tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi.

Thứ hai, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chủ động triển khai các giải pháp và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiệu quả, minh bạch; trong đó, cần quan tâm thực hiện tốt
nội dung trọng tâm như: (1) Thành lập Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 cấp thành phố (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi) theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó quy định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên Ban Chỉ đạo thi; xây dựng kế hoạch chi tiết về tổ chức Kỳ thi đảm bảo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các sở, ngành, địa phương đạt hiệu quả cao nhất. (2) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường ôn tập cho học sinh đảm bảo có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh chuẩn bị sức khỏe, tâm lý cho học sinh tham dự Kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi. Chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu in sao đề thi, coi thi, chấm thi. (3) Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức thi theo quy định. Quan tâm, kịp thời hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, giao thông hoặc những trở ngại khách quan khác được tham gia Kỳ thi. Rà soát, xây dựng các phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi trước, trong và sau Kỳ thi. Chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong toàn bộ quá trình triển khai các nhiệm vụ của Kỳ thi. Chủ động theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, chuẩn bị các loại vật tư y tế thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp, đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; bố trí, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ hiện có đảm bảo kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh khác.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh, nhân dân và toàn xã hội trong tổ chức Kỳ thi; cung cấp đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết và giải đáp kịp thời những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi; phổ biến các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong Kỳ thi (nhất là gian lận bằng công nghệ cao). Nắm tình hình dư luận xã hội trong nhân dân và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, âm mưu phá hoại của các đối tượng, thế lực thù địch. Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và tổng hợp phản ánh cho Thường trực Thành ủy những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị để chỉ đạo kịp thời; đồng thời, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Thứ tư, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố quán triệt, thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

TT

131