Tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công tác định hướng, tuyên truyền phân giới cắm mốc năm 2020
11:22 - 17/02/2020

(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương vừa đã ban hành Hướng dẫn số 119-HD/BTGTW về tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Camphuchia năm 2020.

Theo đó, qua công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân về công tác biên giới lãnh thổ, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng.

Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; các Hiệp định, Quy chế biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Đồng thời, tiếp tục khẳng định nguyên tắc không cho phép các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia; phối hợp ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch và tổ chức cực đoan, làm thất bại âm mưu phá hoại gây mất ổn định chính trị mỗi nước, lợi dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để chia rẽ, phá hoại quan hệ giữa các nước.

Trong đó, nội dung chủ yếu là tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới giữa hai nước và giá trị của việc xây dựng, quản lý đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009); Tuyên truyền Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc và Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân; tuyên truyền kết quả triển khai sau 10 năm được hai nước ký kết 03 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc,…

Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, các quy định về quản lý biên giới như: vượt biên, xuất cảnh trái phép, truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do qua các vùng biên giới;… bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, gắn kết tuyên truyền công tác biên giới với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa… của cộng đồng hai bên; chú trọng tuyên truyền về những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên giới, thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại nhất là ở các cửa khẩu biên giới; tích cực tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng chống các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Nguyễn Hoàng

73