Thành đoàn Cần Thơ nhiều hoạt động cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
16:35 - 12/09/2018

(TGCT) Ngày 11/9/2018, Đoàn kiểm tra Thành ủy do đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra, Ban Dân vận, Ban Nội chính Thành ủy.

 

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: Bé Như.

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 09-KH/TU, ngày 15/8/2016 của Thành ủy, xem đây là nội dung quan trọng trong các hoạt động giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố. Việc tổ chức học tập Chỉ thị số 05-CT/TW được đưa vào sinh hoạt thường xuyên, đã tổ chức triển khai, quán triệt cho 100% cán bộ đoàn chủ chốt chuyên đề toàn khóa, các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; trong 02 năm, các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương 1.453 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo lời Bác trong toàn thành phố.

Thông qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp bộ đoàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực về tác phong, lề lối làm việc, nghiêm túc, gương mẫu; xây dựng tiêu chuẩn, đạo đức của cán bộ Đoàn và đoàn viên được cụ thể hóa, phù hợp theo từng lĩnh vực, ngành, nghề, vị trí công tác gắn với từng hoạt động thiết thực hàng ngày; xác định tiêu chí sáng tạo, trung thực, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở làm nội dung trong thực hiện học tập; thường xuyên đánh giá giúp cán bộ đoàn thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đăng ký. Tuy nhiên, trong nhận thức của một bộ phận cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên chưa hiểu hết về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW đối với hoạt động tổ chức Đoàn; chưa coi đây là việc làm thường xuyên; việc cụ thể hóa ở một số cấp bộ Đoàn chưa được phát huy; dẫn đến mô hình còn rập khuôn, chưa phù hợp với thực tế,…

Phát biểu kết luận kiểm tra, đồng chí Trần Việt Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian qua. Đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới quan tâm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp bộ đoàn, trong đó quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW bám sát yêu cầu, chức năng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) góp phần đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh niên. Tập trung nghiên cứu, thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, nâng cao chất lượng các mô hình, cách làm hay phải thật sự được nâng lên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế; nhân rộng mô hình trong đoàn viên, thanh niên đạt hiệu quả, có sức lan tỏa…

Thái Hàn

131