Thành phố Cần Thơ: Nâng cao việc thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị đến năm 2020
17:06 - 11/12/2017

(TGCT) Theo Thông báo Kết luận số 437/TB-VPUB ngày 29/11/2017 của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Văn Tâm tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW giai đoạn 2016 - 2020 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” kết luận: 

Thời gian qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 25/6/2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chủ trương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW giai đoạn 2016 - 2020 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong việc triển khai thực hiện 05 nội dung và không thực hiện 07 nhóm hành vi theo Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND như: lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè; việc bán hàng rong trước cổng trường học, bệnh viện; say rượu bia gây gỗ, đánh nhau, lôi kéo, kích động người khác gây mất trật tự công cộng… Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND và Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW giai đoạn 2016 - 2020 trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về các quy định trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và người Cần Thơ. Lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND và Kế hoạch số 72/KH-UBND vào các hoạt động trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và người Cần Thơ có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ; định kỳ rà soát việc triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình hiệu quả theo thẩm quyền. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và người Cần Thơ bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan…

                                                                             Hà Kim Hồng  

63