Thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
11:02 - 06/12/2020

(TGCT) Ngày 04/12/2020, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, phấn đấu năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 104 triệu đồng, tăng 10,11%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn của thành phố 61.300 tỷ đồng; giá trị năng suất lao động đạt 192,27 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 71,5%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,3%; phấn đấu xây dựng thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 76% tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; thu gom xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 98%,...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đô thị văn minh”; “Chung tay vì người nghèo và công tác từ thiện xã hội”; “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố”... và các phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua cải cách hành chính... với mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm, động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long và của cả nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh phong trào thi đua tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chỉ thị của Thành ủy, UBND thành phố; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông (ICT INDEX) để nâng cao hiệu quả, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện và hiện đại…

Tải Chỉ thị 11

PV

79