Thành ủy Cần Thơ sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)
14:16 - 08/08/2019

(TGCT) Chiều 08/8/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW)  trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và quận, huyện…


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời các cấp, các ngành, địa phương hợp thức thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW đảm bảo định hướng chính trị, đi đôi với vận dụng đúng đắn những quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng vào tình hình thực tế địa phương; đổi mới nâng cao năng lực hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa; chủ động đấu tranh phòng chống hoạt động văn hóa, văn nghệ lệch lạc, thị hiếu tầm thường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW nhiều giá trị văn hóa, đạo đức của người Cần Thơ tiếp tục được khơi dậy, phát huy như: tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, lối sống lành mạnh, cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng lối sống "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người"; hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ vào việc xây dựng người Cần Thơ theo chuẩn mực “Trí tuệ - năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch” theo Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng nhiều gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từ đó hàng năm có trên 69.190 gương người tốt, việc tốt được công nhận. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục phát triển, chất lượng ngày càng được nâng lên. Việc xây dựng gia đình, phường, xã, thị trấn, xóm, ấp, cơ quan, đơn vị văn hóa – văn minh đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Môi trường văn hóa từng bước cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa phi vật thể, nhất là văn hóa truyền thống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng. Cơ sở vật vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm đầu tư, từ đó đời sống vật chất và mức hưởng thụ các giá trị văn hóa của Nhân dân không ngừng cải thiện, nâng lên. Công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; công tác hợp tác ngoại giao văn hóa ngày càng mở rộng, chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa, giá trị văn hoa1 của thế giới, góp phần phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ thêm đa dạng, phong phú và đặc sắc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW vẫn còn những hạn chế như: Công tác phối hợp hoạt động quản lý về phát triển văn hóa, con người chưa được thực hiện chặt chẽ; đời sống văn hóa của Nhân dân chưa đồng đều, nhất là chưa rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn; công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách; hệ thống thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất thiếu đồng bộ, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả chưa cao; nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa còn thiếu; công tác sáng tác văn học, nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật…

Tại hội nghị, lãnh đạo các ngành, địa phương như: Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ,  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, quận Ninh Kiều, Bình Thủy, huyện Thới Lai Thành đoàn Cần Thơ, Báo Cần Thơ… đã báo cáo các tham luận về những kết quả, mô hình nổi bật cũng như đi sâu phân tích những mặt tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW thời gian qua; tiếp thu những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, yêu cầu các Văn phòng, các ban của Thành ủy, đơn vị chức năng quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu các cấp, ngành thành phố quan tâm tiếp tu5d thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 33-NQ/TW  gắn với việc thực hiện hiện tốt Nghị quyết số 14-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế đô thị; phấn đấu xây dựng con người Cần Thơ theo chuẩn mực “Trí tuệ - năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của  của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong hoạt động quản lý về phát triển văn hóa, con người chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhân cách, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thành phố.  Tiếp tục rà soát, sử đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư và Nhân dân thành phố đối với việc tổ chức và quản lý văn hóa; chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoài về đạo đức; đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng, tạo mọi điều kiện để người dân được hưởng thụ văn hóa. Mặt khác, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa…

Tin, ảnh: Cần Phong

 

161