Thành ủy Cần Thơ tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020
22:29 - 08/01/2021

(TGCT) Sáng 08/01, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đồng chí Hồ Xuân Long, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương…

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị. 

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, triển khai nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết nhiệm vụ của Thành ủy năm 2020. Tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, qua đó toàn hệ thống chính trị thành phố đã tin giảm 3 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 46 ban chỉ đạo, 18 lãnh đạo cấp sở, 68 đơn vị cấp phòng, 162 trưởng, phó phòng và tương đương cấp thành phố, 988 cán bộ, công chức, viên chức…; triển khai thực hiện đề án sắp xếp chuyển giao tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng và Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố, qua đó, giảm được 44 đầu mối trực thuộc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong năm, các cấp ủy đảng thành phố đã tổ chức kết nạp được 1.403 đảng viên, tổ chức trao tặng 1.132 Huy hiệu đảng các loại. Tổ chức bộ máy của cơ quan ban tổ chức cấp ủy các cấp được chú trọng sắp xếp, kiện toàn và hoạt động ổn định, hiệu quả,…

Đồng chí Hồ Xuân Long, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là tổ chức bộ máy hệ thống chính trị chưa thật sự tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, phát triển đảng viên tại địa bàn khu dân cư, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn…  

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng và ban tổ chức cấp ủy các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, công tác nhân sự phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; thực hiện thẩm định chặt chẽ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Bên cạnh đó, là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, sàng lọc, thay thế những trường hợp suy thoái, yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Tin, ảnh: Vĩ Lâm

 

33