Thành ủy tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018
17:17 - 11/01/2019

(TGCT) Sáng 11/01/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham sự và chủ trì có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Tham dự còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành uỷ, lãnh đạo các Quận ủy, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; cùng lãnh đạo Ban Tổ chức các quận, huyện...

Các đồng chí Chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: ngành tổ chức đã thực hiện hiệu quả trên một số mặt công tác nổi bật sau:

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Qua 01 năm thực hiện nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, cụ thể, quyết liệt, mang lại hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao như: Huyện Vĩnh Thạnh phát động phong trào “tự soi, tự sửa”; Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền cụ thể hoá 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) thành bản đăng ký tự nhận diện 109 biểu hiện cụ thể... cùng với đó, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW ngày 24/9/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) “Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 22/11/2018, kết quả đến ngày 09/01/2019 đã có 41 tập thể và 241 cá nhân lãnh đạo, quản lý hoàn thành kiểm điểm.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Năm 2018, hệ thống chính trị thành phố thực hiện giảm 02 đầu mối trực thuộc Thành ủy, 45 ban chỉ đạo, 40 đơn vụ cấp phòng, 09 lãnh đạo cấp sở, 77 cấp trưởng, phó phòng và tương đương, 712 cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực; tiến hành thí điểm tinh gọn tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu (Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ); thí điểm hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân...

Ngoài ra, trong năm 2018, hệ thống chính trị thành phố thực hiện tinh giản, cắt giảm 1.706 biên chế. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố tinh giản, cắt giảm 2.774 biên chế, đạt 92,31% kế hoạch giai đoạn 2015-2021, giảm 10,39% so với biên chế phân bổ, sử dụng năm 2015.

Cùng với đó, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Kết luận số 04-KL/TW của Ban Tổ chức Trung ương; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; cụ thể hoá Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và ủy tín ngang tầm nhiệm vụ”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra rất sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tổ chức cũng còn một số khó khăn, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị sắp xếp tổ chức, bộ máy bên trong còn chậm; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên nhưng còn thiếu cán bộ giỏi ở một số cơ quan, đơn vị; năng lực và sức chiến đấu một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2018. Nhằm tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tìm được nhiều cán bộ, người có đức, có tài, trong năm 2019 ngành tổ chức cần chủ động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xác định công tác tổ chức có vị trí, vai trò quan trọng góp phần to lớn trong công tác xây dựng đảng, các cấp, các ngành cần triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức. Từ đó, coi trọng chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, cũng như việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm và cam kết phấn đấu rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong năm 2019. Bên cạnh đó, việc làm ngay cần thực hiện là tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác cán bộ; về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ. Ngoài ra, các cấp ủy đảng, đơn vị, ngành cũng cần tập trung chỉ đạo thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng công tác cán bộ; kiện toàn Ban Tổ chức các cấp, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng…

Tin, ảnh: Ngọc Duy

78