Thới Lai hơn 200 học viên tham gia bồi dưỡng, cập kiến thức lý luận chính trị
11:01 - 15/05/2019

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai vừa tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2019.

Tham gia lớp có 219 học viên là cấp ủy viên, đảng viên của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Thới Lai. Theo đó các học viên được học tập 5 chuyên đề: Nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc thiêng liêng cảu Chủ tịch Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cách mạng công nghiệp lần thứ 4; xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thành đô thị thông minh; nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua lớp học nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên cấp cơ sở những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng trong điều kiện nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh. Nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới. Đặc biệt là nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

                                     Phạm Văn Dữ

64