Thới Lai: Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
23:38 - 02/10/2018

(TGCT) Huyện ủy Thới Lai vừa thành lập đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại 6 tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy (gồm 3 chi bộ ngành và 3 xã).

Thời gian qua, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy các chi, đảng bộ các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch thực hiện Chuyên đề 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm túc nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Qua đó đạt được một kết quả, cụ thể như: Triển khai trong cán bộ, đảng viên được 87 cuộc với 1.150 lượt đồng chí tham dự, đạt trên 98%; triển khai trong đoàn viên, hội viên và ra quần chúng nhân dân được 572 cuộc, đạt tỷ lệ 67,85%. Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện các tiêu chí chuẩn mực đạo đức học tập theo tư tưởng, đạo đức, phóng cách Hồ Chí Minh đã xây dựng phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị theo 5 nhóm tiêu chí: (1) Đối với Tổ quốc, với Đảng với ngành; (2) Đối với tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị; (3) Đối với công việc; (4) Đối với đồng chí, đồng nghiệp; (5) Đối với bản thân.

Nhìn chung đại bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, trong Đảng và trong đời sống xã hội là quan trọng và cần thiết. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương; chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc.  Qua các cấp ủy tuyên dương, khen thưởng 48 tập thể, 68 cá nhân có thành tích xuất sắc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký 496 mô hình của chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; 107 mô hình các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; 1.400 mô hình các chi, tổ, hội đăng ký học tập.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa sâu sát, thiếu cụ thể việc “Làm theo”; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng các cấp thiếu thường xuyên; việc kiểm tra, giám sát viết bản cam kết để đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm và tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức; việc xây dựng và thực hiện tiêu chí đạo đức ở một số cơ quan, đơn vị cũng còn mang tính hình thức, thiếu quan tâm việc kiểm tra, nhắc nhở bổ sung thực hiện tiêu chí đạo đức. Công tác tuyên truyền việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) thiếu chiều sâu, chưa trở thành phong trào mạnh mẽ; nội dung tuyên truyền chưa phong phú và đa dạng; hình thức tuyên truyền chưa đủ sức lôi kéo, làm động lực cho phong trào học tập và làm theo Bác; một số cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện trong học tập và làm theo tư tưởng của Bác, trách nhiệm chưa cao trong công việc được giao; viết bản cam kết còn chung chung, thiếu cụ thể chưa làm rõ trách nhiệm cá nhân trong công việc, còn sao chép nội dung bản cam kết của nhau; công tác kiểm tra, giám sát các mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác có hiệu quả chưa được kiểm tra thường xuyên, mô hình đăng ký thì nhiều nhưng chưa đánh giá để kịp thời nhận rộng dẫn đến hiệu quả chưa cao.  Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu trong công tác và sinh hoạt…

Để trong thời gian tới việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) các cấp ủy đảng phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, huy động được rộng rãi, đông đảo các lực lượng thực hiện, đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền; phải triển khai liên thông, liên tục, quyết liệt, trong đó vai trò nêu gương của người đứng đầu cần được đề cao...

               Thu Cúc

89