Thới Lai tọa đàm “Nâng cao vai trò Mặt trân Tổ quốc Việt Nam - các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI”
11:57 - 12/09/2017

(TGCT) Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức tọa đàm về “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị”. Tham dự buổi tọa đàm có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng hơn 100 đại biểu là Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc 13 xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai
phát biểu tại buổi tọa đàm.

Thông qua buổi tọa đàm nhằm đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, thảo luận các giải pháp thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thới Lai đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện tốt cho việc hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp; quan tâm quán triệt đội ngũ cán bộ đảng viên công chức, viên chức tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong công tác giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 217, 218 để nhân dân đồng tình thực hiện. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cần phối hợp với các ban xây dựng Đảng huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm; tham gia củng cố và kiện toàn bộ máy góp phần nâng cao thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển bền vững kinh tế - xã hội địa phương trong thời gian tới.

                                                                                                    Tin, ảnh: Tiến Trọng

122