Thới Lai triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
00:03 - 20/08/2017

(TGCT) Ngày 18/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đảng viên ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).


Trong 01 ngày hơn 500 đảng viên được triển khai nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Thông qua học tập nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết thúc buổi học, tất cả đảng viên đều viết bài thu hoạch về kết quả học tập, quán triệt và có liên hệ, vận dụng thực tiễn. Qua đó, làm cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Thới Lai tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Tiến Trọng

49