Thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương vào ngày 01/01/2004
12:05 - 25/12/2018

(TGCT) Ngày 19/12/2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 1489-CV/BTGTU về việc thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004.

 Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/12/2003 của Tỉnh ủy Cần Thơ về chuẩn bị và tiến hành thực hiện việc chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 879-QĐNS/TW, ngày 25/12/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thành phố Cần Thơ; Chương trình hành động số 02-CTr/TU ngày 05/4/2004 của Thành ủy  Cần Thơ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về một số chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng; đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy. Qua đó, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị trong tuyên truyền thống nhất thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2004.

                                                                                                 Mai Anh

 

145