Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, là ngày hội của toàn dân
11:53 - 28/10/2020

(TGCT) Ngày 26/10/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị  về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23/5/2021. Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt đẹp, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW một cách nghiêm túc, sâu rộng trong nội bộ Đảng, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Các cấp, các ngành cần xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 đồng thời với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết, tuyệt đối không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn.

Thứ ba, việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cấp thẩm quyền. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử, nhất là về trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị phụ trách tổ chức bầu cử; quy trình đề cử, ứng cử; việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tự ứng cử; khắc phục hiệu quả những hạn chế trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các khóa gần đây.

Thứ năm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy nhà nước và của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiền phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm và tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Các cơ quan báo, đài thành phố tập trung xây dựng chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, kịp thời về ý nghĩa, công tác chuẩn bị, tiến hành và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ sáu, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Xây dựng kế hoạch, phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Thứ bảy, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố do đồng chí Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Các quận ủy, huyện ủy thành lập ban chỉ đạo của cấp mình để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử; thực hiện tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, đơn vị; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương, đơn vị mình.

Thứ tám, các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban xây dựng đảng của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Thứ chín, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban xây dựng đảng của Thành ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW và Chỉ thị này.

Tải Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị

Tải Chỉ thị số 2 của Thành ủy Cần Thơ

Ngô Phương Văn

124