Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19
11:58 - 07/04/2020

(TGCT) Ngày 06/4/2020, Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1511-CV/TU về việc tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Đoàn viên thanh niên TP Cần Thơ miệt mài góp phần tích cực cùng các ngành chức năng hỗ trợ giúp người dân khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Cuộc.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; trọng tâm là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”; phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

 Bên cạnh đó, Thành ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”; đồng thời, khẩn trương tham mưu thực hiện các nội dung sau như: Trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; đặc biệt là sửa đổi, bổ sung dự toán chi năm 2020, theo hướng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết bảo đảm thực hiện tốt việc điều hành chính sách tài chính chặt chẽ, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành chính sách hỗ trợ, giải quyết kịp thời khó khăn của người dân trong thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhất là người có công với nước, hộ nghèo, cận nghèo, những người có thu nhập thấp, mất việc làm và các đối tượng bảo trợ xã hội khác… bảo đảm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo chính sách an sinh xã hội và chăm lo tốt đời sống của Nhân dân; căn cứ các quy định hiện hành, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành hoặc trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhằm kịp thời hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, sản xuất kinh doanh thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là sau khi dịch bệnh COVID-19 kết thúc; ngay khi Chính phủ ban hành nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, căn cứ hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể, thống kê chặt chẽ, đầy đủ các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, tuyệt đối không để bất kỳ đối tượng được thụ hưởng nào bị bỏ sót.

 Song song đó, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo ngành Công Thương, các địa phương, đơn vị và cơ quan chức năng của thành phố tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ thị trường, điều tiết cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của Nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là các tổ chức, cá nhân có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá không hợp lý…

 Riêng các quận ủy, huyện ủy chủ động phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng thành phố, chỉ đạo các cấp, các ngành địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Thành ủy về đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của Nhân dân. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị thực hiện các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ cá thể sản xuất kinh doanh trên địa bàn kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là sau khi dịch bệnh COVID-19 kết thúc.

Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống dịch bệnh và các quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuyên truyền, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố triển khai thực hiện, tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí và hiện vật để hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch COVID-19; thực hiện tốt công tác giám sát các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, việc vận động xã hội hóa và các quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

 Ngoài ra, Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phối hợp xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm về thông tin, truyền thông, nhất là việc truyền tải, phát tán thông tin sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tải file văn bản

Nguyễn Hoàng

42