Tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
13:23 - 18/10/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn Số 1392-CV/TU chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh minh họa: Mạnh Nguyễn.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thành phố tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, tập trung một số nội dung sau: (1) Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và cơ quan Bảo hiểm xã hội để quản lý được số doanh nghiệp đang  hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. (2) Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế cho người lao động. (3) Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định. (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. (4) Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời, đúng quy định. (5) Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ gia đình...

Thịnh Ngô

145