Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
10:10 - 11/05/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Kết luận số 70-KL/TW).

Theo đó. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân và trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời lưu ý trong tổ chức thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần chuyển biến tích cực trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nhiệm, giải pháp trọng tâm thực hiện Kết luận số 70-KL/TW như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách của thành phố về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động và thu nhập của các thành viên; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; xác định rõ chức năng và nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp của các cơ quan, chính quyền và địa phương; quan tâm củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố; tăng cường trách nhiệm, vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã thành phố trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do Trung ương, bộ, ngành, thành phố giao, ủy thác… theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ Liên minh Hợp tác xã thành phố.

Tải Kế hoách số 212-KH/TU

TT

134