Tiếp tục việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
11:42 - 11/05/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 1540-CV/TU về triển khai quán triệt và thực hiện Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” (Thông báo kết luận số 173-TB/TW).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 173-TB/TW và Công văn số 1353-CV/TU ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nội dung này.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong việc mua, quản lý, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Mỗi tổ chức đảng, từ thành phố đến cơ sở thực hiện tốt việc mua báo, tạp chí của Đảng; trang bị đầy đủ các loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định; coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị; khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên quan tâm, thường xuyên đọc, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, vận dụng và thực hiện theo những mô hình, điển hình tiên tiến được nêu trên báo và tạp chí của Đảng vào thực tiễn quá trình công tác, lao động, học tập, sản xuất và đời sống, góp phần tuyên truyền, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cơ quan thông tấn, báo chí của thành phố, nhất là Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời, chú trọng đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, cập nhật thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; các ấn phẩm cần phong phú, đa dạng, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm và quảng bá đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài thành phố.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc bố trí sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo chặt chẽ, đúng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấp và sử sụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; tùy vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, khuyến khích, mở rộng đối tượng sử dụng báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, cân đối, hài hòa, đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phối hợp với Sở Tài chính thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn việc mua, đọc, sử dụng và làm theo báo, tạp chí của Đảng phù hợp với từng đối tượng, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư và Công văn số 1540-CV/TU của Thành ủy.

Tải Công văn số 1540-CV/TU

V.T.V

238