Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
09:33 - 20/05/2020

(TGCT) Ngày 18/5/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1548-CV/TU về “tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Lãnh đạo thành phố khen thưởng các tập thể thực hiện tốt
Cuộc vận đông "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ảnh: PV.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân thành phố; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.

Song song đó, Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, dự trù kinh phí các hoạt động theo từng nội dung cụ thể, để tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày  truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những ngày lễ trọng của thành phố.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động phối hợp với các quận ủy, huyện ủy, cơ quan báo, đài, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp mình (tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; phát động phong trào thi đua, tổ chức mít tinh, gặp mặt truyền thống…) và kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 ở tất cả các khu dân cư trong địa bàn thành phố theo Hướng dẫn số 23/HD-MTTW-BTT ngày 24/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, lưu ý việc tổ chức phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bên cạnh đó, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tăng cường xây dựng các chuyên mục, bài viết tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những thành tựu và đóng góp tích cực của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua; tôn vinh những người đã có nhiều cống hiến to lớn cho công tác Mặt trận ở các cơ quan, đơn vị qua các giai đoạn cách mạng Việt Nam.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tạo không khí phấn khởi, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Công văn số 1548-CV/TU để kịp thời chỉ đạo.

Tải Công văn số 1548

                                                                                         Hoàng Oanh

155