Tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương
23:11 - 15/11/2018

(TGCT) UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3830/UBND-KGVX ngày 12/11/2018 gửi Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất tổ chức họp mặt kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, thay cho việc tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương như Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt buổi họp mặt kỷ niệm, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm.

P.V
 

170