Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức
22:34 - 24/10/2020

(TGCT) Ngày 22/10/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 16-CV/TU chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng đảng của Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Để tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) trên địa bàn thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT; thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020; kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới và truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các quận ủy, huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Chọn nội dung, chủ đề phù hợp, trọng tâm là những vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị tham dự đầy đủ các điểm tổ chức ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ Hướng dẫn số 35/HD-MTTW-BTT, chủ động phối hợp các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020, đảm bảo ngày hội được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố; việc tổ chức phải chu đáo, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và của địa phương, đơn vị, góp phần tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham dự đông đủ, góp phần tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Tải Công văn số 16

Ngô Phương Văn

79