Tổ chức tốt lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
21:02 - 14/10/2020

(TGCT)  Nhằm phát huy trí tuệ và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 09/10/2020, việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, từ ngày 20/10 đến 10/11/2020 sẽ công bố và lấy ý kiến Nhân dân các dự thảo các văn kiện, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Các nội dung này sẽ được đăng tải trên Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam,…

Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trinh Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11/2020. Đối tượng lấy ý kiến góp ý là các tầng lớp Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài (chưa phải là đảng viên) và hình thức thảo luận, góp ý kiến gồm góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các hội, đoàn thế chính trị - xã hội và thông qua hệ thống thư, báo. Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể như: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030); Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Dự thảo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Thực hiện theo hướng dẫn về công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến của Nhân dân tại các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thành phố bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo và lập kế hoạch tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, nhất là việc tuyến truyền các dự thảo văn kiện và động viên các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội phản ánh thời về Ban giáo Thành ủy tình hình tư tưởng, tâm trạng, luận trong xã hội về nội dung các dự thảo văn kiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu công tác hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của Nhân dân đối với Đảng và đất nước. Đồng thời, chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến góp ý của Nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tải hướng dẫn 01

                                                                                               Hoàng Oanh

50