Tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019
15:53 - 28/10/2019

(TGCT) Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các quận ủy, huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Chọn nội dung, chủ đề phù hợp, trọng tâm là những vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị tham dự đầy đủ các điểm tổ chức ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, đảm bảo Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-MTTW-BTT, chủ động phối hợp các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019, đảm bảo ngày hội được tổ chức ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố; việc tổ chức phải chu đáo, thiết thực, an toàn và tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và của địa phương, đơn vị, góp phần tăng cường phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thứ tư, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham dự đông đủ, góp phần tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm để chỉ đạo và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Thịnh Ngô

190