Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
21:55 - 05/12/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 172-KH/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Nghị quyết số 45-NQ/TW).

Theo đó, mốc thời gian tiến hành tổng kết: từ năm 2005 đến hết năm 2019.

Cách thức tiến hành tổng kết: (1) Thành ủy Cần Thơ xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW tại địa phương. (2) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Trung ương, cụ thể: Phối hợp hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chỉ đạo; phân tích, giải trình các vấn đề liên quan đến báo cáo theo yêu cầu của Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo; tham gia, phối hợp với đoàn khảo sát tại địa phương; cung cấp số liệu phục vụ Đề án theo yêu cầu của Tổ Biên tập. Phối hợp với Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án trong tổ chức Hội thảo, tọa đàm và hỗ trợ kinh phí cho các chuyên gia, nhà khoa học, phục vụ cho hoàn thiện báo cáo Tổng kết theo kế hoạch. Tham gia ý kiến vào các Dự thảo Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt, Tờ trình, Nghị quyết của Đề án theo vai trò, trách nhiệm của địa phương.

Thành phần tham dự hội nghị: Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập Đề án Tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW của Trung ương; Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố; Bí thư cấp ủy trực thuộc Thành ủy; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn. Thời gian tổ chức hội nghị diễn ra tuần cuối tháng 12/2019; tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Qua tổng kết Nghị quyết số 45-NQ/TW, để đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

P.V

405