TP Cần Thơ: Nâng cao hiệu quả đối ngoại của đảng và mối quan hệ đối ngoại đa phương trong tình hình mới
23:53 - 13/08/2019

(TGCT) Ngày 13/8/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị  về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới (Chỉ thị số 32-CT/TW) và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) ngày 08/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 (Chỉ thị số 25-CT/TW).  Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
triển khai nội dung các chỉ thị tại hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Trong đó, chú trọng vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, như: Mở rộng tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tư duy đối ngoại đảng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác đối ngoại đảng.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai dự thảo kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW với mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.


Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đề nghị: các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy. Từ đó, để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong hai chỉ thị để xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện sát hợp tình hình chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Trần Quốc Trung yêu cầu, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đồng sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Báo Cần Thơ, Đài  PT-TH TP Cần Thơ, với nhiều hình thức như mở chuyên trang, chuyên mục, với nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, tầm quan trọng, vai trò của công tác đối ngoại của đảng, đối ngoại đa phương, trong tình hình mới; Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Chỉ thị số 25-CT/TW ở các cấp ủy đảng, bảo đảm nghiệm túc, hiệu quả.

Tin, ảnh: Trấn Giang

84