Triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Ban Bí thư
14:28 - 30/12/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Công văn số 54-CV/TU chỉ đạo việc triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt việc tổ chức tuyên truyền quán triệt Kết luận số 93-KL/TW nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Các cấp ủy đảng tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X và nội dung Kết luận số 93-KL/TW, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố trong tình hình mới.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện cụ thể của thành phố, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách liên quan đến hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các đề án liên quan đến mô hình tổ chức, công tác cán bộ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, cơ chế phối hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội hoạt động, nhằm tập hợp và phát huy tốt năng lực hoạt động tư vấn, phản biện
và giám định xã hội.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố căn cứ kế hoạch của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Công văn này tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp trong tình hình mới; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy dân chủ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, tâm huyết, chủ động tham mưu, đề xuất cho thành phố những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả công tác phản biện xã hội, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kết luận số 93-KL/TW.

Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục, thông tin về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Kết luận số 93-KL/TW; tuyên truyền về những tấm gương trí thức, nhà khoa học điển hình, tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tải Công văn số 54

Ngô Phương Văn

105