Triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2019
13:23 - 18/10/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 1398-CV/TU chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội Chính Thành ủy
biểu dương các gương thoát nghèo bền vững. Ảnh minh họa: Phan Ny.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể thành phố thực hiện tốt một số việc như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các hoạt động vì người nghèo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần quan trọng đảm bảo chính sách an sinh xã hội và thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

Thứ hai, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban  Nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động vì người nghèo năm 2019; tăng cường công tác vận động, hỗ trợ, tham gia đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả  và bền vững.

Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động xây dựng và triển khai thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo trên địa bàn thành phố, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 theo chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 17/10/2019 đến ngày 18/11/2019 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác; phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông đại chúng tăng cường thông tin tuyên truyền về nội dung,
ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Tháng cao điểm “Vì người nghèo”
và Quỹ “Vì người nghèo”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả đợt nhắn tin ủng hộ vì người nghèo năm 2019 qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia; chú trọng công tác quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn hỗ trợ khác đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong chính sách hỗ trợ.

Thứ tư, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố lãnh đạo tổ chức công đoàn các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; tham gia và vận động tham gia phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” theo Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020…

Thịnh Ngô

122