Triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị
10:37 - 13/08/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 74-KL/TW ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị.

 Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 74-KL/TW, trọng tâm là 05 nhiệm vụ về đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong thời gian tới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (viết tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW), Nghị  quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” (viết tắt là Nghị quyết số 39-NQ/TW); thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; kết hợp hài hòa giữa tính đặc thù và tính phổ biến, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; xác định kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình số 27-CTr/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Chương trình số 28-CTr/TU ngày 27/12/2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Kế hoạch số 106-KH/TU ngày 21/7/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; về cơ chế quản lý tài chính, ngân sách theo các nghị quyết của Trung ương; về phân công, phân cấp giữa thành phố với các cơ quan, đơn vị và giữa các cấp chính quyền cơ quan, đơn vị; quy định khung số lượng các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp thành phố, cấp quận, huyện theo quy định của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, tổ chức theo hướng giảm đầu mối trực thuộc, giảm trung gian, giảm số lượng cấp phó. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Không mở rộng thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá toàn diện việc thực hiện thí điểm từng mô hình; đề xuất lộ trình, cách làm phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm ở từng địa phương, từng cấp, từng ngành và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với từng ngành, lĩnh vực, địa phương; trong đó, chú trọng lĩnh vực giáo dục, y tế ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn. Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp,… Thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, tăng cường giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước để phục vụ quản lý nhà nước.

Chú trọng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình. Hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ,
chính sách đối với các trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đúng quy định.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 74-KL/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; tham mưu việc sơ kết, tổng kết thực hiện thí điểm
các mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh; định kỳ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Tải Công văn 1596

Thịnh Ngô

1032