Tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
11:25 - 17/02/2020

(TGCT) Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025; căn cứ Kế hoạch số 152-KH/Tu ngày 01/07/2019 của Thành ủy Cần Thơ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11/02/2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, với mục đích và yêu cầu nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. tạo sự thống nhất về nhận thức, đánh giá chính xác những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối chủ trương, định hướng của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền về đại hội, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định thành tựu đã đạt được là rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhất là giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa, quốc phòng - an ninh, chăm lo nâng cao đời sống của Nhân dân tại cơ sở; tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, thực nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm đến 6 nội dung và 06 hình thức tuyên truyền trong hướng dẫn đã nêu. Trong đó, trọng tâm tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp, đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;  việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh kịp thời với những hành động chống phá của các thế lực thù địch, lợi dụng diễn đàn mạng xã hội đóng góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị Đại hội, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025!

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam!

3. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

4. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

5. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

6. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước!

7. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

8. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

10. Thành phố Cần Thơ phấn đấu xây dựng người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

12. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguyễn Hoàng

 

853