Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019
21:57 - 01/01/2019

(TGCT) Ngày 26/12//2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019.

Theo đó, việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của thành phố, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ năm 2019; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân về việc phát động phong trào thi đua năm 2019. Đồng thời, tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Về nội dung, hình thức tuyên truyền, kỷ niệm cụ thể: từng đơn vị, địa phương thực hiện theo Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2019)!

9. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

10. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị đáng sống, giàu đẹp, văn minh, hiện đại!

11. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch!

13. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                               Mai Anh

735