Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
13:53 - 14/05/2019

(TGCT) Ngày 06/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1293-CV/TU  về Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung phong phú, sinh động, thiết thực, bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng,  quan điểm, đường lối của Đảng.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan sớm xây dựng phim tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phim phải thể hiện được những thành tựu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trong cuối tháng 5/2019.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động thực hiện tốt việc thống kê các số liệu về tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ và các số liệu, tư liệu có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm phục vụ tốt cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, chủ động triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

P.V

113