Vai trò của người đứng đầu các cấp ủy đảng trong triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
22:41 - 12/03/2018

(TGCT) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ luôn được các cấp ủy đảng thành phố xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt, vừa có tính chất thường xuyên, vừa cơ bản, lâu dài. Trong đó, việc quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4 khóa XII) được thực hiện với quyết tâm cao, thường xuyên và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.

Quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) Ảnh: Đình Khang

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là NQTW4 khóa XII, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của thành phố được chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên được nâng lên; dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố, nhất là người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, sâu sát thực tiễn, cơ sở; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên, nề nếp, thực chất. Hệ thống quy chế, quy định trong công tác cán bộ được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Công tác đánh giá, quản lý cán bộ, đảng viên được đổi mới; công tác quy hoạch cán bộ được các cấp ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được nâng lên. Nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị từ yếu kém trở thành vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để đạt được những kết quả đó có nhiều nguyên nhân:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, then chốt, gắn chặt với việc quan tâm củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao; qua đó, giúp các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm, đồng tình, hưởng ứng.

Thứ hai, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Thứ ba, từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình, tiền phong, gương mẫu thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Thứ tư, trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, từ việc tiếp thu nội dung gợi ý kiểm điểm của cấp trên, góp ý của các tập thể, cá nhân, nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đến việc xây dựng báo cáo kiểm điểm và tổ chức hội nghị kiểm điểm. Khuyến khích cán bộ, đảng viên tự nhận thức được hạn chế, khuyết điểm và đề xuất giải pháp khắc phục; đấu tranh với tập thể, cá nhân né tránh, che dấu khuyết điểm. Sau kiểm điểm, phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ biện pháp, lộ trình khắc phục đối với từng hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra.

Nhìn một cách tổng thể, có thể thấy trong những nguyên nhân đạt được nói trên, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị là hết sức quan trọng. Với quyết tâm chính trị cao, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghị quyết. Hầu hết tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã nghiêm túc, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo; trong tự phê bình và phê bình thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị... để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có thể nói, những văn bản trên là cơ sở quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi NQTW4 khóa XII.

Thời gian tới, để thực hiện tốt NQTW4 khóa XII, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng, chính trị, tổ chức của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kiên quyết, kiên trì tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của NQTW4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xác định chủ đề và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị này theo từng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những khâu, lĩnh vực còn hạn chế, chưa đạt mục tiêu đề ra và những vấn đề mới phát sinh.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; giáo dục cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác nói và làm theo nghị quyết; gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chế độ quy định của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình lao động, học tập, công tác, từng cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được chỉ rõ trong NQTW4 khóa XII.

Ba là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo. Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không né tránh; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ không tốt, gây mất đoàn kết nội bộ; khi có khuyết điểm phải nhận và có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Người đứng đầu phải chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều; làm việc đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp, xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những cán bộ, công chức, viên chức được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; những cán bộ phẩm chất đạo đức kém, tín nhiệm thấp. Song song đó, thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng các quy định của Trung ương và Thành ủy.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát tổ chức phải gắn với kiểm tra cá nhân, nhất là người đứng đầu; tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Chú trọng phát hiện, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, chủ động, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện NQTW4 khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phê bình, uốn nắn, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

Sáu là, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tố giác, phản ánh các sai phạm và tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

Trần Thanh Hùng (Văn phòng Thành ủy)

140