Xử lý người đứng đầu, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch COVID-19
00:09 - 03/12/2020

(TGCT) Ngày 02/12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có Công văn số 3719/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1666/TTg-KGVX ngày 26-11-2020, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện và đề nghị  Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 3641/UBND-KGVX;  thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28-9-2020  của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Giám đốc Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo thành phố) có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tình hình thực hiện; đề xuất biểu dương các ngành địa phương thực hiện tốt; chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt, có biểu hiện chủ quan, lơi lỏng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Công văn 3641

Công điện 1666

Công văn 

PV

113