Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện
Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện Mới
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Quyết định số 40/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 104/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Nghị định số 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 100/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản".    
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Trang Thôn tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu " Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức".   Văn Thành (tổng hợp)
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu " Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đăng ký biện pháp bảo đảm".   Văn Thành (tổng hợp)  
Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại".   Văn Thành(tổng hợp)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017
Sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức; tăng chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017.
Tổng 170
Số dòng: