Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam Mới
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam".   Nguyễn Thành (tổng hợp)
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới Mới
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới".   Nguyễn Thành (tổng hợp)
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin".   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non".   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam".    Nguyễn Thành(tổng hợp)
Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước."   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 159/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022."   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
Nghị định số 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 155/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023."   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 156/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022."   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 163/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics."   Nguyễn Thành(tổng hợp)
Tổng 209
Số dòng: