Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 123/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước".   Văn Thành(tổng hợp)
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 121/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam".   Văn Thành(tổng hợp)
Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Quyết định số 44/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử".   Văn Thành(tổng hợp)
Nghị định số 118/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Nghị định số 118/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 118/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam".   Văn Thành (tổng hợp)
Nghị định số 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
Nghị định số 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 117/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại".   Văn Thành(tổng hợp)
Những chính sách nào sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017?
Những chính sách nào sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017?
Cấm bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet, Đổi mới điều kiện cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Các loại hình cơ sở trợ giúp xã hội được Nhà nước khuyến khích thành lập.. là những chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/11/2017.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11
Nhiều quy định về phục vụ hành khách bằng đường hàng không; điều kiện kinh doanh rượu, thuốc lá; quy định về trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ, thanh niên xung phong… bắt đầu có hiệu lực trong tháng 11/2017.
Đề xuất mới về cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ
Đề xuất mới về cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu "Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975".   Văn Thành (tổng hợp)    
Tổng 188
Số dòng: