Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
(Trích Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ).