Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ
Nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ Mới
Trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị của TP Cần Thơ đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ ...
Đoàn kết xây dựng quê hương
Đoàn kết xây dựng quê hương
UBMTTQVN xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chăm lo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển.
Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) xã Đông Bình, huyện Thới Lai đều phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong công tác và khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, các cấp ủy Đảng trong xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) ra đời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Để thực hiện hiệu quả NQTW4, Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Riêng đối với các chi, đảng bộ khu dân cư cần triển khai đồng bộ, nhưng chủ yếu tập trung thực hiện nghiêm 3 nhóm giải pháp về công tác chính trị ...
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Để dân tin Đảng, tin vào những cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã đăng ký, cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành ...
Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân
Xây dựng Đảng và những việc đầu tiên hợp ý Đảng, lòng dân
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Qua thực hiện hai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, có 10 việc để lại những ấn tượng sâu sắc, hợp ý Đảng, lòng Dân.
Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính
Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính
Từ đầu năm đến nay, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC): tập huấn, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra tác phong, thời gian làm việc... Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định, đặc biệt là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đầu tư - đất đai - xây dựng...
Chọn người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý
Chọn người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý
Thực hiện chủ trương của Trung ương, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng ở một số cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức thi tuyển. Qua đó, nhằm tuyển chọn những người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.
Nhân rộng mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao
Nhân rộng mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” (DVK) được hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền quan tâm tổ chức thực hiện, các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình DVK mang lại hiệu quả  thiết thực trên các lĩnh vực; trong đó, có lĩnh vực kinh tế- xã hội, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống người dân.
Tổng 1580
Số dòng: