Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng Mới
5 năm thực hiện Nghị quyết 25/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác dân vận, như: vận động quần chúng ở cơ sở tham gia xây dựng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo... Đồng thời, LLVT thành phố có nhiều mô hình hay nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh ...
Thạnh Mỹ về đích nông thôn mới
Thạnh Mỹ về đích nông thôn mới
Hôm nay ngày 15-6, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh)  phấn khởi đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới (NTM) và xã đạt chuẩn quốc gia về NTM. Đây là kết quả xứng đáng và là động lực để Thạnh Mỹ tiếp tục phấn đấu xây dựng và phát triển...
Cần Thơ nỗ lực thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư khu đô thị mới
Cần Thơ nỗ lực thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư khu đô thị mới
UBND thành phố đã phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn TP Cần Thơ. Các sở, ngành thành phố đang triển khai thực hiện Bộ tiêu chí này, hướng đến triển khai đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư trên địa bàn thành phố hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đảng bộ quận Cái Răng: Nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Đảng bộ quận Cái Răng: Nỗ lực đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Hơn 2 năm qua, kinh tế quận Cái Răng tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, xây dựng, hoạt động hiệu quả… Đó là những kết quả nổi bật nhất của quận Cái Răng qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.
Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã nhận định tổng quát thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, chỉ ra nguyên nhân của bất cập, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Việc quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo có ý nghĩa rất ...
Kinh nghiệm để Cần Thơ xây dựng đô thị thông minh
Kinh nghiệm để Cần Thơ xây dựng đô thị thông minh
Tại Hội thảo “Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025”, do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức ngày 21-5, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ những kinh nghiệm triển khai mô hình đô thị thông minh, các giải pháp phát triển đô thị thông minh cho thành phố triển khai xây dựng đô thị thông minh thời gian tới.
Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị
Vậ​n đ​ộ​ng nhâ​n dâ​n đ​ó​ng gó​p lắp đặt camera an ninh, cổng rào an ninh trật tự (ANTT), xây dựng tuyến đường văn minh trên địa bàn phường... Đ​ó​ là​ những​ hoạt​ đ​ộ​ng nổ​i bậ​t do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) phường Trường Lạc, quận Ô Môn phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tậ​p trung vận động nhâ​n dâ​n thự​c hiệ​n trong nhữ​ng nă​m gầ​n đ​â​y, nhằ​m gó​p phầ​n hoàn​ thàn​h cá​c tiê​u chí​ xây dựng phường văn minh đô thị.
Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) xã Đông Bình, huyện Thới Lai đều phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong công tác và khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, các cấp ủy Đảng trong xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) ra đời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Để thực hiện hiệu quả NQTW4, Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Riêng đối với các chi, đảng bộ khu dân cư cần triển khai đồng bộ, nhưng chủ yếu tập trung thực hiện nghiêm 3 nhóm giải pháp về công tác chính trị ...
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Để dân tin Đảng, tin vào những cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã đăng ký, cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành ...
Tổng 395
Số dòng: