Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ có tất cả 36 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tuy nhiên, theo phản ánh từ các địa phương, tiêu chí này khó duy trì, chất lượng dễ sụt giảm nếu không được quan tâm đúng mức. Do đó, để thực hiện tiêu chí số 17 đòi hỏi sự hợp lực, cùng chung quyết tâm của cả cộng đồng.
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ (Nghị quyết 120) về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH) là cơ sở để triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng ÐBSCL. Theo đó, từng địa phương định hướng đúng tiềm năng lợi thế của mình, thực hiện liên kết với các địa phương khác để phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng. TP Cần Thơ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 84/KH-UBND ngày 9-5-2018 xác định rõ mục tiêu, phương ...
Nâng cao đạo đức công vụ
Nâng cao đạo đức công vụ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, các chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ (CB), công chức (CC), nhất là CB, CC làm việc ở Bộ phận Một cửa (BPMC). Nhờ vậy, tinh thần, thái độ phục vụ của CB, CC ở bộ phận này được nâng lên.
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Cần Thơ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tự chủ tài chính
Thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực hiệu quả và Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ với những kết quả khá ấn tượng.
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vần Thơ: Tập trung nguồn lực tạo bước đột phá trong năm 2019
15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Cần Thơ phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17-2-2005, về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước, một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt kết quả tốt đẹp, xây dựng thành phố xứng đáng với vị thế là đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Tự hào với những thành quả đạt được năm qua, tiếp tục tạo tiền đề để thành phố ...
Lan tỏa niềm tin yêu hàng Việt
Lan tỏa niềm tin yêu hàng Việt
Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia triển lãm, hội chợ thương mại, đưa hàng Việt Nam về nông thôn… Qua đó, không chỉ gia tăng sự tín nhiệm của người tiêu dùng đối với hàng Việt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao uy tín thị trường, từng bước đưa Cuộc vận động lan tỏa và đi vào chiều sâu...
Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018
Hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018
Năm 2018, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp, đặc biệt là sự ủng hộ mạnh mẽ và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, Cần Thơ đã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2018, góp phần tạo chuyển biến tích cực vùng nông thôn...
Tinh giản biên chế, thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu
Tinh giản biên chế, thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu
Tại Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18/NQ-TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW vào ngày 30/11/2018, đồng chí Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã cơ bản sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc HĐND và UBND thành phố, UBND cấp huyện theo quy định khung của Trung ương, bao gồm 19/19 cơ quan chuyên môn và 3 cơ quan, tổ chức hành chính.
Tổng 446
Số dòng: