Vai trò của chi bộ trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên
Vai trò của chi bộ trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Mới
(TGCT) Trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thành phố luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.
Phòng, chống “tự diễn biến
Phòng, chống “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”: Mê tín dị đoan - một biểu hiện của suy thoái
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nêu 1 trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống có biểu hiện là mê tín dị đoan. Điều đáng lo ngại là các hiện tượng mê tín dị đoan hiện nay không chỉ tập trung ở các tầng lớp có trình độ học vấn và mức sống thấp, mà ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp.
Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới
Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới
Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân và trong mọi giai đoạn xây dựng, phát triển của quân đội đều được đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn cách mạng, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có sự thay đổi cho phù hợp.
Quyết tâm tạo chuyển biến
Quyết tâm tạo chuyển biến
Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các quận, huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đưa vào chương trình hoạt động toàn khóa. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, điều hành, góp phần nâng cao hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị.
Nhiều cách làm thiết thực, kiên quyết
Nhiều cách làm thiết thực, kiên quyết
Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực để chấn chỉnh tác phong, lề lối, phương pháp làm việc của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nâng cao chất lượng công tác.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ
Từ đầu năm đến nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là CB chủ chốt phường Tân Phú, quận Cái Răng, nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác. Đây là kết quả nổi bật của Đảng bộ phường Tân Phú trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII.
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”: Phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật
“Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc” là một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện này, cần phải phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Dựa vào dân để giám sát cán bộ, công chức, đảng viên
Thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Dựa vào dân để giám sát cán bộ, công chức, đảng viên
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội TP Hồ Chí Minh đã coi trọng phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…
Phòng, chống
Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa": Càng trong gian khó càng phải vững niềm tin
Sau khi thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, chỉ rõ: “Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm ...
“Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ ” (1)
“Kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ ” (1)
Trong Nghị quyết Trung ương 5 “Về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngoài mệnh đề trên, không có sự giải thích nào khác để làm sáng tỏ thêm.
Tổng 322
Số dòng: