Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Chuyển biến ở Đảng bộ xã Đông Bình
Hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, hầu hết cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) xã Đông Bình, huyện Thới Lai đều phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu trong công tác và khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Năm 2018, các cấp ủy Đảng trong xã tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) ra đời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Để thực hiện hiệu quả NQTW4, Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Riêng đối với các chi, đảng bộ khu dân cư cần triển khai đồng bộ, nhưng chủ yếu tập trung thực hiện nghiêm 3 nhóm giải pháp về công tác chính trị ...
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Đồng chí Phạm Hồng Vân, Bí thư chi bộ khu vực Yên Thạnh, phường Thường Thạnh:
Để dân tin Đảng, tin vào những cán bộ, đảng viên thì mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách nghiêm túc. Nhất là những gì đã đăng ký, cam kết; nói đi đôi với làm thể hiện qua những hành ...
Chọn người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý
Chọn người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý
Thực hiện chủ trương của Trung ương, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng ở một số cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức thi tuyển. Qua đó, nhằm tuyển chọn những người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam - Sự kết tinh truyền thống dân tộc với ý Đảng, lòng dân
Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam - Sự kết tinh truyền thống dân tộc với ý Đảng, lòng dân
Ngay sau khi đất nước hòa bình, thống nhất, Đảng ta đã xác định đường lối chung để lãnh đạo cách mạng là: “Không ngừng nâng cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa...” (1).
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái
Trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) xác định, việc phát huy vai trò của báo chí được nhấn mạnh một cách cụ thể.
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy
Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy
Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thành phố đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Qua đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường; nhiều hạn chế, khuyết điểm đã được khắc phục… góp phần xây dựng và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:
Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống - Đâu là căn nguyên
Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống - Đâu là căn nguyên
Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay là nhiệm vụ chính trị cấp bách, hệ trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân.
Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh
Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, 10 năm qua, các cấp công đoàn TP Cần Thơ nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động, nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xây dựng ...
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
(TGCT) Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đảm bảo cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quận Cái Răng luôn chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC. Đến nay, trình độ mọi mặt của đội ngũ CB, CC, VC quận đã được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời ...
Tổng 388
Số dòng: