Hiệu quả từ một nghị quyết
Hiệu quả từ một nghị quyết
(TGCT) Ngày 26/9/2013, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU về “Xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (Nghị quyết số 14-NQ/TU). Qua 06 năm thực hiện đã đạt những kết quả thiết thực.
Những tia nắng ấm
Những tia nắng ấm
Nghị quyết của Đảng chỉ đi vào cuộc sống khi đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đồng lòng, tâm huyết, năng động, dám nghĩ dám làm... Sự đổi mới, phát triển, khởi sắc ở các địa phương, từng lĩnh vực trong thành phố có sự đóng góp của nhiều CB, ĐV như vậy. Họ như những tia nắng xuân ấm áp, góp phần dệt nên những mùa xuân no ấm trên quê hương mình…
Xứng tầm đô thị trung tâm vùng sông nước Cửu Long
Xứng tầm đô thị trung tâm vùng sông nước Cửu Long
Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay, Cần Thơ đã huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư lớn nhằm nâng cấp, chỉnh trang, cũng như mở rộng các khu đô thị, xứng tầm một đô thị lớn và là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
Xây dựng “Phường Văn minh đô thị” ở quận Bình Thủy
(TGCT) Ngày 03/12/2019, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Phường Văn minh đô thị. Đây là phường thứ 6 của quận Bình Thủy đón nhận danh hiệu này.
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị - công nghiệp
Sở Xây dựng TP Cần Thơ đang tập trung lập các quy hoạch phân khu đô thị 5 quận của thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị cũng như phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Mới đây, lãnh đạo UBND thành phố đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 của hai quận: Ô Môn và Thốt Nốt. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố, các sở, ngành cho rằng cần thiết quy hoạch Ô Môn, Thốt Nốt theo hướng phát triển đô thị- công nghiệp. 
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cần Thơ đứng đầu ĐBSCL về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới
Tính đến hết tháng 8, Cần Thơ có 34/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 94,4%, cao hơn gấp đôi tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn vùng ĐBSCL là 43,8% và bình quân của cả nước là 50,8%.
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Cần Thơ thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị
Nhờ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã bước đầu sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động có hiệu lực hiệu quả.
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Diện mạo mới cho xã nông thôn mới
Tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ có tất cả 36 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Tuy nhiên, theo phản ánh từ các địa phương, tiêu chí này khó duy trì, chất lượng dễ sụt giảm nếu không được quan tâm đúng mức. Do đó, để thực hiện tiêu chí số 17 đòi hỏi sự hợp lực, cùng chung quyết tâm của cả cộng đồng.
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17-11-2017 của Chính phủ (Nghị quyết 120) về phát triển bền vững ÐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BÐKH) là cơ sở để triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển bền vững vùng ÐBSCL. Theo đó, từng địa phương định hướng đúng tiềm năng lợi thế của mình, thực hiện liên kết với các địa phương khác để phát huy sức mạnh tổng hợp của vùng. TP Cần Thơ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 84/KH-UBND ngày 9-5-2018 xác định rõ mục tiêu, phương ...
Tổng 452
Số dòng: