Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ
Các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ
(TGCT) Dưới đây Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy xin giới thiệu danh sách các đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ.
Các đồng chí Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ
Các đồng chí Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ
(TGCT) Dưới đây Ban Biên tập Trang tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy xin giới thiệu danh sách các đồng chí Trưởng Ban Tuyên Huấn, Tuyên giáo Cần Thơ qua các thời kỳ.
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
(Trích Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ).
Tổ chức bộ máy
Tổ chức bộ máy
Thông tin ban biên tập
Thông tin ban biên tập