“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”
“Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” Mới
(TGCT) Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi các họa sĩ nhân dịp triển lãm hội họa”. Bức thư có đoạn: “Gửi anh chị em họa sĩ, biết tin có cuộc trưng bày, tiếc vì bận quá, không đi xem được. Tôi gửi lời thân ái hỏi thăm anh chị em. Nhân tiện, tôi nói vài ý kiến của tôi đối với nghệ thuật, để anh chị em tham khảo. Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Nội dung thư được đăng trên Báo Cứu quốc, số 1986, ...
Thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân
Thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân
(TGCT) Thực hiện lời Bác dạy, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) khu vực Long Định, phường Long Hưng, quận Ô Môn đã có những việc làm thiết thực chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên.
“Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của Nhân dân Việt Nam”
“Đại bác của bọn đế quốc không thể át tiếng nói yêu nước của Nhân dân Việt Nam”
(TGCT) Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Con đường cứu nước và giải phóng dân tộc trong thời đại ngày nay”, viết vào tháng 1/1959, trong bối cảnh đất nước Việt Nam bị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai dùng bom đạn để đàn áp, giết hại Nhân dân Việt Nam. Người chỉ rõ: Bọn vua quan phong kiến đê tiện và hèn nhát đầu hàng và câu kết với bọn đế quốc để tiếp tục nô dịch Nhân dân Việt Nam nhiều hơn, khiến Nhân dân Việt Nam khổ cực không kể xiết. Nhưng đại bác của bọn đế quốc ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cách mạng - phẩm chất tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lời nói và việc làm, giữa lý luận và thực tiễn, giữa việc công và đời tư. Trọn cuộc đời, Người phấn đấu trau dồi và kiên trì giáo dục cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'
Tư tưởng Hồ Chí Minh về 'Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân'
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ, đảng viên. Nửa thế kỷ sau khi ra đời, những lời dặn của Người trong tác phẩm vẫn vẹn nguyên giá trị đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
“Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”
“Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng. Có tập thể anh hùng là vì có Nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng, Đảng anh hùng”
(TGCT) Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài “Phát biểu tại buổi tiếp đại biểu các đơn vị anh hùng và chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước ngày 2/1/1967 đăng trên Báo Nhân dân, số 4660, ngày 10/01/1967, trong bối cảnh Nhân dân trên hai miền Nam, Bắc phát huy tinh thần yêu nước, không sợ hy sinh, gian khổ, đang gắng sức thi đua xây dựng, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. 
Kỷ niệm 80 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941- 28/1/2021): Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!
Kỷ niệm 80 năm Ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước (28/1/1941- 28/1/2021): Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!
Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người.
Tổng 941
Số dòng: