Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” Mới
(TGCT) Ngày 29/8/2017, Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” nhằm phát động và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng có công văn số 3481/UBND-KGVX ngày 07/9/2017 Về việc ...
Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện cải cách hành chính
Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy cơ sở trong thực hiện cải cách hành chính Mới
(TGCT) Ngày 13/9/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ (Đảng ủy Khối) ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở đảng trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2017- 2020”.
Ban hành Nghị định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành Nghị định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
(TGCT) Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
Phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm vừa ký ban hành Công văn số 3420/UBND-KGVX đề nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn phối hợp và hỗ trợ Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” (gọi tắt là phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”) do Ủy ban Trung ương Mặt trận ...
Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo
(TGCT) Ngày 8/8/2017, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng cơ bản hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố
(TGCT) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản giao Giám đốc các Sở Y tế, Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tay chân miệng theo đề nghị của Bộ Y tế.
Cần Thơ ban hành Quy tắc Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước
Cần Thơ ban hành Quy tắc Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước
Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa ký Quyết định ban hành Quy tắc Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là CB, CC) trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước của thành phố Cần Thơ.
Ban Thường vụ Thành ủy: Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội
Ban Thường vụ Thành ủy: Đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội
(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 743-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.
Chấn chỉnh công tác tổ chức lễ kỷ niệm, phát động, ra quân thực hiện các phong trào
Chấn chỉnh công tác tổ chức lễ kỷ niệm, phát động, ra quân thực hiện các phong trào
Đó là nội dung trọng tâm của Công văn số 747-CV/TU của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức lễ kỷ niệm, lễ phát động, lễ ra quân thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn thành phố.
Tổng 67
Số dòng: