Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Mới
Tác phẩm “Đạo đức cách mạng”(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bút danh Trần Lực) đăng trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) tháng 12-1958 là một trong hơn 60 bài viết của Người có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.
Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại miền Bắc Thái Lan
Khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh tại miền Bắc Thái Lan
Chiều 1/9, lễ khánh thành Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Bản Đông, tỉnh Phichit (Phi-chít), cách thủ đô Bangkok 350km về phía Bắc. Đây là di tích lịch sử thứ ba về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Lan, sau các khu di tích ở tỉnh Udon Thani (U-đon Tha-ni) và Nakhon Phanom (Na-khon Pha-nôm).
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
Tấm lòng của Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ
“Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vừa là đạo lý thiêng liêng, vừa là giá trị đạo đức và lối ứng xử cao đẹp trong dời sống văn hóa của người Việt. Truyền thống tốt đẹp này đã và đang được nhân dân phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa, đúc kết truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc thành một trong những nội dung tư tưởng của Người. Đồng thời, Người là tấm gương sáng thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với ...
Mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Mối quan hệ giữa dân tộc và dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng về dân tộc, dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết quả của việc thấm nhuần những giá trị tinh hoa của ông cha trong lịch sử nước nhà, là kết quả của việc kế thừa những thành quả của nhân loại về dân chủ. Mối quan hệ biện chứng giữa dân tộc và dân chủ ở nước ta theo tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện trong việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữa dân với Đảng và giữa thể chế hóa quyền lực của dân và quan hệ giữa dân với chính quyền.
Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức
Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ chính quyền phong kiến và thực dân, xây dựng nước Việt Nam độc lập với pháp luật của chế độ dân chủ nhân dân và đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Một nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, trước hết phải là một nhà nước hợp hiến. Do đó, sau khi giành được chính quyền trong cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào ...
Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc
Nhân cách Hồ Chí Minh đã bác bỏ mọi sự xuyên tạc
Hồ Chí Minh là một nhân cách cao đẹp, bởi Người có đức trong, trí sáng, cống hiến trọn đời cho dân tộc và nhân loại tiến bộ, luôn hiện hữu với người Việt Nam yêu nước. Dù ai đó cố tình đặt điều nói xấu, xuyên tạc và tung tin ngụy tạo về Người, thì cũng chỉ là một hành động “bàn tay không che nổi mặt trời”.
Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018): Học và làm theo chỉ dẫn của nhà báo Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018): Học và làm theo chỉ dẫn của nhà báo Hồ Chí Minh
Báo chí cách mạng Hồ Chí Minh luôn hàm chứa tư tưởng và mục tiêu nhất quán: Lấy dân làm gốc, kết hợp sâu sắc giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và thời đại, lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ những lời căn dặn, từ những tác phẩm báo chí của Người, đội ngũ những người làm báo học hỏi và được tiếp thêm kinh nghiệm, được truyền thêm sức mạnh tinh thần và tâm huyết nghề nghiệp trong sự nghiệp “phò chính trừ tà”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tha hóa quyền lực chính trị
Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tha hóa quyền lực chính trị
(TGCT) Sinh thời, Bác Hồ quan tâm đến phòng, chống tha hóa quyền lực chính trị trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt sau khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Sự quan tâm đó thể hiện trên cả tư tưởng và thực tiễn hoạt động chính trị của Người, với mong muốn hạn chế tối đa các biểu hiện tha hóa quyền lực chính trị để cán bộ, đảng viên, Đảng và Nhà nước luôn xứng đáng là người lãnh đạo, và đầy tớ trung thành của nhân dân. Các quan điểm của Người về tha hóa quyền lực chính trị trở thành nền tảng tư ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
(TGCT) Từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 1948. Trong lời kêu gọi Người đã chỉ ra sự cần thiết phải thi đua yêu nước, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chỉ có chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua”(1). Để đáp ứng yêu cầu bức thiết của sự nghiệp giải phóng dân ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thi đua ái
Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thi đua ái
(TGCT) Phong trào thi đua ái quốc là dịp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với công tác tổ chức, vận động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, lòng tự hào dân tộc; làm cho mọi người thấy được vị trí, vai trò của phong trào này trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Tổng 197
Số dòng: