Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu
Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu Mới
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã vùng lên giành chính quyền từ tay thực dân, phản động, làm nên cuộc Cách mạng tháng 8/1945 hào hùng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.  
Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám Mới
Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ý nghĩa và những bài học lịch sử
Ý nghĩa và những bài học lịch sử
Cách đây đúng 65 năm, vào ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Ðông Dương kết thúc, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, ghi mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu thành quả của "trận đánh" lớn đầu tiên trên vũ đài quốc tế của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng đã biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên và bóc lột dã man của cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc. Trước tình cảnh ấy, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời, nhân dân ta đã đứng dậy tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai giành độc ...
Sáng tạo nghệ thuật tác chiến trong vùng địch hậu
Sáng tạo nghệ thuật tác chiến trong vùng địch hậu
Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12-1946, từ năm 1948 đến mùa thu năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi lớn về mọi mặt. Phong trào chiến tranh du kích ngày càng lan rộng.
Thêm những góc nhìn sống động về Đường Hồ Chí Minh
Thêm những góc nhìn sống động về Đường Hồ Chí Minh
Trong những năm qua, Đường Hồ Chí Minh được nhiều nhà nghiên cứu về sử học, khoa học quân sự, nhà văn, nhà báo có uy tín ở phương Tây khai thác. Một lượng lớn sách, bài báo, phim tư liệu, phóng sự cho các chương trình phát thanh được giới thiệu với người đọc và khán thính giả.
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019): 60 năm bản hùng ca Trường Sơn
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh và Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019): 60 năm bản hùng ca Trường Sơn
Trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (khóa II) mở rộng tại Hà Nội do Bác Hồ chủ trì vào tháng 1-1959, Đảng ta đã  giao nhiệm vụ cho Quân đội chủ động mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển của tình hình cách mạng. Ngày 19-5-1959, Thường trực Tổng Quân ủy giao nhiệm vụ cho Đoàn Công tác quân sự đặc biệt mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam...
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Chiến dịch Điện Biên Phủ - Sự hội tụ của ý Đảng - lòng dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 là một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Chính bởi tầm vóc vĩ đại của nó, sự kiện lịch sử này đã được nghiên cứu dưới rất nhiều góc độ và phạm vi khác nhau nhưng đều đi đến khẳng định tầm vóc vĩ đại đó.
Tổng 431
Số dòng: