Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Trần Văn Trà (15/9/1919-15/9/2019):  Thanh gươm báu và bài học chống ngoại xâm
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thượng tướng Trần Văn Trà (15/9/1919-15/9/2019): Thanh gươm báu và bài học chống ngoại xâm
Thượng tướng Trần Văn Trà là vị tướng luôn bám sát chiến trường, không ngừng nghiên cứu, thấm nhuần và vận dụng linh hoạt những bài học đánh giặc của tổ tiên. Danh tướng còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao thanh gươm quý trong lần đầu diện kiến ở Việt Bắc.
Thiếu tướng Tô Ký - Một tính cách đặc trưng Nam bộ
Thiếu tướng Tô Ký - Một tính cách đặc trưng Nam bộ
Ngày 5-9-2019 là kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Tô Ký (1919-2019), một trong những nhân vật tiêu biểu của Nam bộ đương đại.
Ánh sáng cho hôm nay và mai sau!
Ánh sáng cho hôm nay và mai sau!
Chúng ta đã nghiên cứu và ngày càng làm rõ tầm vĩ đại bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại: Là đường lối phát triển, là cương lĩnh xây dựng đất nước, là chiến lược cách mạng, là tầm nhìn vượt thời đại…
Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập
Giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập
74 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặc biệt là sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó cũng là khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.
Vang mãi lời Tuyên ngôn Độc lập
Vang mãi lời Tuyên ngôn Độc lập
74 năm đã qua nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng non sông, thấm sâu vào trái tim người Việt Nam. Ngày Quốc khánh - Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về thành quả cách mạng, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng...
Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu
Nhớ những ngày tháng 8/1945 hào hùng qua ảnh tư liệu
Cách đây 74 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã vùng lên giành chính quyền từ tay thực dân, phản động, làm nên cuộc Cách mạng tháng 8/1945 hào hùng, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.  
Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Đảng và Bác Hồ trong Cách mạng Tháng Tám
Sau 30 năm hoạt động cách mạng ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ý nghĩa và những bài học lịch sử
Ý nghĩa và những bài học lịch sử
Cách đây đúng 65 năm, vào ngày 21-7-1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ về Ðông Dương kết thúc, Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam được ký kết, ghi mốc son quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc ta trong thế kỷ XX, đánh dấu thành quả của "trận đánh" lớn đầu tiên trên vũ đài quốc tế của nền ngoại giao Cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.
Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Ý chí, nghị lực của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình tìm đường cứu nước và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta đắm chìm trong đêm trường nô lệ. Dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, chúng đã biến nước ta thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Chúng dùng mọi thủ đoạn thâm độc khai thác tài nguyên và bóc lột dã man của cải và sức lao động của nhân dân ta để làm giàu cho chính quốc. Trước tình cảnh ấy, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời, nhân dân ta đã đứng dậy tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai giành độc ...
Tổng 436
Số dòng: