Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
(Do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đọc sáng ngày 21/1/2016)
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng
 (Do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng)
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
(Xếp theo vần ABC)
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
(Do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng ngày 28/1)